Kombinované barevné formy gekončíků nočních

17.04.2016 19:54

Nyní se podíváme na některé kombinované barevné formy gekončíků nočních. Jde o barevné formy založené na kombinaci dvou a více „základních“ genů. Některé kombinované formy se nazývají jednoduše podle genů, které kombinují, např. Giant Albino, Mack Snow Enigma, Patternless Albino, ale některé kombinace dostaly vlastní jména jako např. formy RAPTOR, Blazing Blizzard, Diablo Blanco, Sunglow, Creamsicle, Ember, Nova, Super Nova, Dreamsicle a Blackhole.

Pro začátek malé připomenutí z principů genetiky.

Základní pojmy z genetiky

Co je to tedy genotyp a co fenotyp jedince? Genotyp je v podstatě kombinace alel genů přítomných v jedinci a fenotyp je, jak se tyto geny projeví navenek, tj. utváří vzezření jedince. Každý jedinec získává polovinu genetické výbavy (alel genů) od matky a polovinu od otce. Jak se geny v jedinci skutečně nakombinují, je do určité míry dílem náhody, ale existují výpočty, kterými lze stanovit míru pravděpodobnosti získání konkrétního fenotypu. U některých spojení lze očekávat jen některé kombinace a jiné zkrátka vzniknout nemohou. Genetika je tak trochu matematika.  U polygenní dědičnosti je situace o něco složitější, ale i tam existují určitá pravidla a předpoklady. Jak tedy jasně vyplývá, genotyp se projeví navenek jako fenotyp, tj. barevná forma.

Pro názornost, mám Wild gekončíka a Albino gekončíka. Jejich potomci budou všichni vypadat jako Wild, ale budou heterozygotní na Albino (het Albino). Pokud ale spářím dva Wild jedince, kteří jsou het Albino, dostanu potomky v poměru 50% Albino a 50% Wild zbarvení.

Zde je třeba zmínit ještě chromozóm a tzv. lokus. Chromozóm je lineární útvar převážně tvořený stočenou DNA, který nese veškerou genetickou výbavu jedince a nachází se v každé buňce těla v páru. Pouze u pohlavních buněk je jen v jednom provedení. Lokus je potom přesné umístění konkrétního genu na chromozómu. Pořadí genů na chromozómu se mění jen minimálně, mutacemi.

C) Fenotypy ovládané několika geny velkého účinku

Na fenotypu (vzezření) gekončíka  se podílí více genů naráz, ale principy dědičnosti v rámci jednoho genu zůstávají stejné. Uplatní se vždy jen dvě alely každého genu a tak stále platí tři možné kombinace: dvě dominantní alely (homozygot dominantní), kombinace dominantní a recesivní alely (heterozygot) nebo dvě recesivní alely (homozygot recesivní).

Recesivně založené „základní“ formy jsou např. Murphy Patternless, Albino, Blizzard, Eclipse. Dominantně založená forma je například Enigma. Můžeme se ovšem setkat i s kodominantně děděným fenotypem, jako je Giant a Mack Snow, u kterých existuje tzv. Super forma (Super Giant a Mack Super Snow) viz. článek v TERAmagazínu 3/2015 „Jak se vyznat v základních barevných formách gekončíků nočních (Eublepharis macularius)?“.

Je třeba zmínit ještě jeden kodominantně děděný fenotyp a to Hypo, které se vyskytuje i v Super formě: Super Hypo. Někteří autoři jej sice řadí mezi formy děděné polygenně, ale je to možná proto, že je vizuálně těžké 100% odlišit Hypo a Super Hypo fenotyp. Podstatou této barevné formy je redukce tmavých skvrnek na těle gekončíka. Hypo jedinec by měl v dospělosti mít maximálně 12 tmavých skvrn na těle, ale hlava se nezapočítává. Super Hypo jedinec má mít celé tělo bez tmavých skvrn, ale opět se nezapočítává hlava. Pokud je i hlava bez tmavých skvrn, jedná se i o polygenně založenou formu Baldy, kterou jsem již zmiňovala u „základních“ barevných forem.

R.A.P.T.O.R. (Red-eyed, Albino, Patternless, Tremper, ORange)

Raptoři, jak jim v Čechách říkáme, jsou oranžoví gekončíci různého odstínu s potlačenou kresbou a celočervenýma nebo snake červenýma očima. V podstatě jde o Tremper Albino Eclipse jedince. Často se tato forma kombinuje s Mack Snow formou.

RADAR (Bell Albino + Eclipse)

Radar je Bell Albino obdobou Raptora. Radaři vykazují trochu jiné barvy a vzory než Raptoři.

Typhone (Rainwater/Las Vegas Albino + Eclipse)

Typhone je Rainwater/Las Vegas Albino obdoba Raptora.

Blazing Blizzard (Albino + Blizzard)

Jedinec je recesivní homozygot na genu pro fenotyp Blizzard a zároveň má recesivní kombinaci alel na genu pro Albino formu. Nezapomínejme, že geny pro Albino formu jsou tři (Tremper Albino, Bell Albino a Rainwater/Las Vegas Albino) a nedají se navzájem kombinovat, přesto, že jedinci vypadají téměř identicky. Tremper Albino Blizzardi se vyskytují nejčastěji. Je to proto, že lokusy (umístění) genů pro formu Blizzard a Tremper Albino se nacházejí vedle sebe a tak se často dědí společně. Zajímavostí je, že Tremper Blazing Blizzardi mohou mít dvě barvy očí. Buď mají tmavé oči jako Blizzardi nebo mají oči světlé a podle Rona Trempera je nazýváme Blanco, protože jsou štěpitelní na Diablo Blanco, tzn. Blazing Blizzard het Diablo Blanco. Podívejte se na fotografie, protože v roce 2015 se mi podařilo odchovat Blazing Blizzardy i Blanca.

Diablo Blanco (Tremper Albino + Blizzard + RAPTOR)

Neboli „bílý ďáblík“ je v podstatě kombinací genů Albino, Blizzard a Eclipse.  Ron Tremper je vyšlechtil ze spojení Tremper Albino Blizzardů a RAPTORů. Ideálem jsou čistě bílí jedinci s celočervenýma očima. Často se kombinují s Mack Snow genem pro ještě lepší bělost.

Sunglow (Tremper Albino + Super Hypo + Carrot Tail + Baldy)

Čistě oranžový gekončík bez kresby, který je velmi atraktivní. Jde v podstatě o kombinaci čtyř genů: Tremper Albino v homozygotně recesivní sestavě, Hypo v super formě, tj. homozygot recesivní a polygenně založené formy Carrot-tail a Baldy. Výběrovým chovem dosáhnete nejlepších výsledků. Zajímavou kombinací je Sunglow Raptor, který se od Sunglow liší hlavně barvou očí, které jsou buď celočervené nebo snake červené.

Creamsicle (Mack Snow + Hypo)

Kombinace dvou kodominantně založených genů, kdy Mack Snow je v heterozygotní sestavě a Hypo může být i ve své Super formě (Super Hypo). Gekončík má díky Hypo genu snížený počet tmavých skvrn a díky Mack Snow genu světlejší odstín oranžové barvy.

Ember (Tremper Albino + Eclipse + Murphy Patternless)

Kombinací tří recesivně založených barevných mutací získáte atraktivního gekončíka bez kresby, jehož tělo má žlutý až oranžový odstín s bílým až narůžovělým ocasem. Oči jsou buď celočervené nebo snake červené. Forma se často kombinuje s Mack Snow mutací, ale je trochu složitější formy od sebe pouze dle fenotypu odlišit. Mack Snow Ember mají světlejší odstín a téměř bílou hlavu.

Cyclone (Rainwater/Las Vegas Albino + Eclipse + Murphy Patternless)

Cyclone je v podstatě obdoba Ember, ale v Rainwater Albino línii.

Nova (Tremper Albino + Eclipse + Enigma)

Pokud chcete získat Novu, musíte použít jedince Albino Enigma het RAPTOR a jedince RAPTOR. Nova má celočervené oči.

Dreamsicle (Mack Snow + Tremper Albino + Eclipse + Enigma)

Dreamsicle je krásná barvená forma. Jedna z nejhezčích Enigem: oranžové mapky na světlém podkladu, bílý ocas, celočervené nebo snake červené oči. Tuto formu můžete získat kombinací jedince Albino Enigma het RAPTOR s jedincem Mack Snow RAPTOR.

Blackhole (Mack  Snow +  Eclipse + Enigma)

Blackhole je v podstatě nealbinotická verze formy Dreamsicle. Jde o kombinaci recesivní formy Eclipse, kodominantní formy Mack Snow a dominantní formy Enigma. Barvy jsou jakoby vybledlé, skvrnky černé a oči celočerné nebo snake.

Super Nova (Mac Super Snow + Tremper Albino + Eclipse + Enigma)

Jedná se v podstatě o Raptory, kteří mají na genu pro Enigmu heterozygotní sestavu alel (tzn. že jsou Enigmy) a na genu pro Mac Snow mají homozygotně recesivní sestavu, takže vykazují specifický vzor pro tuto Super formu i když nemusí být na první pohled patrný, neboť se jedná zároveň o Albino formu. Oči jsou u této formy celočervené nebo snake červené.

 

Kombinovaných barevných forem gekončíků nočních každým rokem přibývá. Stejně jako dalších obchodních názvů. Nenechte se při pořizování některé konkrétní formy napálit. Je třeba být opatrný hlavně u štěpitelnosti na jiné barevné formy. Vizuálně se podle Rona Trempera totiž dají poznat jen dvě: het Eclipse poznáte podle drobných černých teček na ocásku a Blanco podle očí je 100% het Diablo Blanco, což jsem zmiňovala v textu výše.


Co je ale ještě důležitější, je kupovat odrostlejší mláďata, která jsou vitální. Záleží na každém chovateli, jak velká mláďata prodává, ale některé formy se plně vybarvují až v pozdějším věku. Pokud tedy opravdu chcete kvalitu, vyplatí se počkat.

Ještě poslední rada na závěr. Nepodceňujte karanténu a nové zvíře do chovu dejte vždy otestovat, zda v trusu nepřenáší kryptosporidie.

Přeji hodně štěstí a nebojte se pustit do barevných forem gekončíků nočních. Jsou krásní a každý si může najít to, co se mu líbí a navíc, kdo ví, třeba vyšlechtíte nějakou úplně novou barevnou formu.